Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

 • Συζητήσεις με Προπονητές / Στελέχη Διοίκησης

 • Ομαδικές Παρουσιάσεις / Workshops / Webinars σε Αθλητές / Προπονητές / Γονείς (Παρακίνηση, Αυτοπεποίθηση, Διαχείριση Άγχους, Καθορισμός Στόχων και άλλα θέματα)

 • Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων με Aθλητές (Εκτίμηση Αναγκών, Καθορισμός Στόχων, Αυτο-ομιλία, Χαλάρωση, Νοερή Απεικόνιση, Συγκέντρωση-Προσοχή, Ρουτίνες και άλλα)

 • Εξάσκηση Επιπέδων Εγρήγορσης Αθλητή-Προπονητή με eVu TPS

 • Βιντεοανάλυση Ψυχολογικών Παραμέτρων Προπονήσεων / Αγώνων

 • Ατομική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία με Αθλητές / Γονείς

Οφέλη για Αθλητές και Προπονητές:

 • Κατάρτιση-Επίγνωση της Πνευματικής Διάστασης του Αθλητισμού

 • Ενισχυμένα Κίνητρα

 • Μεγαλύτερη Συνέπεια – Προσήλωση σε Προπονήσεις / Αγώνες

 • Αυξημένη Ικανοποίηση

 • Βελτιωμένη Απόδοση σε Προπονήσεις / Αγώνες